X0070-001-5219-01 Ngày 28/05/2019 Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD của ông Phan Xuân Nguyện, thường trú tại Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

- Căn cứ văn bản 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Hướng dẫn một số vấn đề xử lý TSĐB cấp tín dụng trong hệ thống Agribank;

- Căn cứ vào thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 5219LAV201702625 ngày 23/11/2016 đã ký giữa Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk và ông Phan Xuân Nguyện; bà Nguyễn Thị Ngọ;

- Căn cứ Hợp đồng đảm bảo số 240683951_HĐTC ngày 21/11/2013 đã ký giữa Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk và ông Phan Xuân Nguyện; bà Nguyễn Thị Ngọ;

- Phòng Giao Dịch Tân Hòa - Agribank Bắc Đăk Lăk , thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan về việc chúng tôi quyết xử lý tài sản đã được đảm bảo vay vốn tại ngân hàng để thu hồi nợ vay.

1. Chủ sở hữu tài sản thu giữ

1.1 Chủ sở hữu thứ nhất

- Họ và tên: Phan Xuân Nguyện.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1953.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240683951. Ngày cấp: 11/09/2008. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Là chủ sở hữu tài sản.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ hai: Chồng.

1.2 Chủ sở hữu thứ hai

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọ.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1954.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241301745. Ngày cấp: 11/08/2008. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Vợ.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Vợ.

2. Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến tài sản thu giữ

2.1 Người thứ nhất

- Họ và tên: Phan Thị Thảo.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1982.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240683150. Ngày cấp: 11/09/2010. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.2 Người thứ hai

- Họ và tên: Phan Đình Triều.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1984.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240869556. Ngày cấp: 16/11/2012. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.3 Người thứ ba

- Họ và tên: Phan Đình Tùng.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1991.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241139140. Ngày cấp: 11/06/2013. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.4 Người thứ bốn

- Họ và tên: Phan Thị Lan.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1993.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241301552. Ngày cấp: 11/09/2008. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.5 Người thứ năm

- Họ và tên: Phan Đình Điệp.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1994.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241426781. Ngày cấp: 08/09/2010. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.6 Người thứ sáu

- Họ và tên: Phan Thị Tứ.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1989.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240651173. Ngày cấp: 20/10/2011. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.7 Người thứ bảy

- Họ và tên: Phan Thị Hòa.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1997.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241566802. Ngày cấp: 08/09/2014. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

2.8 Người thứ tám

- Họ và tên: Phan Thị Tiên.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 1984.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241567845. Ngày cấp: 07/05/2013. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Con.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Con.

3. Người đứng tên vay

3.1 Người thứ nhất

- Họ và tên: Phan Xuân Nguyện.

Giới tính: Nam.

Năm sinh: 1953.

- Số CMT/Hộ chiếu: 240683951. Ngày cấp: 11/09/2008. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ hai: Chồng.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Là người đứng tên vay.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ hai: Chồng.

3.2 Người thứ hai

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọ.

Giới tính: Nữ.

Năm sinh: 12/2/1954.

- Số CMT/Hộ chiếu: 241301745. Ngày cấp: 11/09/2008. Nơi cấp: CA Đăk Lăk.

- Thường trú tại: Thôn 1A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

- Quan hệ với người đứng tên vay thứ nhất: Vợ.

- Quan hệ với chủ tài sản thứ nhất: Vợ.

4. Lý do xử lý tài sản đảm bảo: Vi phạm cam kết thời hạn trả nợ gốc, lãi.

5. Tài sản trên đã ký kết Hợp đồng thế chấp 240683951_HĐTC ngày 21/11/2013 để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng chúng tôi có dư nợ đến ngày 700000000 là:

- Dư nợ gốc: 7000000000

- Tiền lãi: 218166667

6. Chi tiết tài sản xử lý

6.1 Tài sản thứ nhất

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 368246 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 18/07/1998, thửa đất số: 53, tờ bản đồ số: 19.

- Địa điểm tài sản: Thôn 1A, xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

6.2 Tài sản thứ hai

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 208157 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 13/08/2009, thửa đất số: 52, tờ bản đồ số: 81.

- Địa điểm tài sản: , xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

- Số lượng: 1.

6.3 Tài sản thứ ba

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 208158 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 13/08/2009, thửa đất số: 63, tờ bản đồ số: 81.

- Địa điểm tài sản: , xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

6.4 Tài sản thứ bốn

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 208159 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 13/05/2009, thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 81.

- Địa điểm tài sản: , xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

6.5 Tài sản thứ năm

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 208160 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 13/08/2009, thửa đất số: 11, tờ bản đồ số: 81.

- Địa điểm tài sản: , xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

6.6 Tài sản thứ sáu

- Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 208161 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 13/08/2009, thửa đất số: 23, tờ bản đồ số: 81.

- Địa điểm tài sản: , xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk.

7. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm: bán đấu giá

8. Thời điểm xử lý tài sản bảo đảm: 25/5/2019

9. Thời hạn và địa điểm chuyển giao tài sản bảo đảm: 11/6/2019

Chúng tôi thông báo tới các chủ sở hữu tài sản, người đứng tên vay, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được biết và có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận

- Như mục 1, mục 2, mục 3;

- UBND xã Cư Ewi.

Các tin khác

 • X0069-009-5201-00 Ngày 05/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Nguyễn Nguyệt Nga, thường trú tại 04-06 Cao Đạt, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0068-008-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của bà Hoàng Thị Vượng, thường trú tại 59 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, Tp BMT

 • X0067-007-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của bà Bùi Thị Mai, thường trú tại 328 Nguyễn Văn Cừ, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0066-006-5201-00 Ngày 01/04/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD nhà ở của ông Mai Huyễn, thường trú tại 244/12 Nguyễn Tất Thành, p.Tân Lập, TP.BMT, Đăk Lăk

 • X0064-014-5208-00 Ngày 31/03/2019

  Agribank Chi nhánh Buôn Hồ - Bắc Đăk Lăk thông báo Xử lý tài sản QSD đất thổ cư của ông Lê Văn Hà, thường trú tại Thôn 5, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk