Phí bảo lãnh

Cập nhật lúc: 14:15 12/12/2017

a) Agribank thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng phù hợp với quy định của Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ;

b) Trong trường hợp Agribank phát hành bảo lãnh đối ứng hoặc xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận trên cơ sở mức phí bảo lãnh được bên được bảo lãnh chấp thuận;

c) Trường hợp thực hiện đồng bảo lãnh, trên cơ sở thỏa thuận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh và mức phí thu được của bên được bảo lãnh, các bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức phí bảo lãnh cho mỗi bên đồng bảo lãnh;

d) Trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của Agribank tại thời điểm thu phí hoặc tại thời điểm thông báo thu phí.