Loại cho vay

Cập nhật lúc: 10:14 12/12/2017

Bao gồm:

1. Cho vay ngắn hạn là khoản cho vay có thời hạn tối đa 01 năm.

2. Cho vay trung hạn là khoản vay có thời hạn trên 01 năm và tối đa 05 năm.

3. Cho vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trên 05 năm.