Chứng chỉ tiền gửi dài hạn trả lãi định kỳ

Cập nhật lúc: 14:08 30/12/2017

Đây là một loại giấy tờ có giá dài hạn (trên 1 năm) do Agribank Bắc Đăk Lăk phát hành mà mọi khách hàng là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài, khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, khách hàng là người nước ngoài hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư.

Hình thức

- Chứng chỉ ghi danh: là chứng chỉ có ghi tên người sở hữu.

- Chứng chỉ vô danh: là chứng chỉ không ghi tên người sở hữu. Chứng chỉ vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá.

- Chứng chỉ ghi sổ: là chứng chỉ Agribank Bắc Đăk Lăk mở cho chủ sở hữu một tài khoản chứng chỉ và giao cho chủ sở hữu một chứng chỉ với nội dung có tài khoản chứng chỉ. 

Đặc tính sản phẩm

- Kỳ hạn: có kỳ hạn (tối thiểu 1 năm ).

- Đồng tiền: VND, ngoại tệ.

- Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND, 100 USD, ngoại tệ tương đương.

- Mệnh giá tối đa: 01 tỷ VND, 100.000 USD, ngoại tệ tương đương.

Thanh toán gốc

- Khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch của các chi nhánh/phòng giao dịch trực thuộc Agribank Bắc Đăk Lăk hoặc rút tại chi nhánh Agribank khác (đối với chứng chỉ vô danh).

- Thanh toán đúng hạn: Khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc.

- Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank Bắc Đăk Lăk không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho người mua giấy tờ có giá khi người mua giấy tờ có giá rút gốc.

- Thanh toán trước hạn: Agribank Bắc Đăk Lăk không thanh toán trước hạn.  

Lãi

- Phương pháp điều chỉnh lãi suất: lãi suất cố định hoặc lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

- Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá * Lãi suất * Kỳ hạn.

- Trả lãi: lãi được trả sau theo mỗi định kỳ 6 tháng hoặc kỳ là bội số của 6 tháng.

Phương thức đầu tư

Khách hàng vui lòng mua chứng chỉ tiền gửi dài hạn trả lãi định kỳ tại quầy giao dịch của Các chi nhánh/phòng giao dịch trực thuộc Agribank Bắc Đăk Lăk.